About

 โรงเรียนวัดนิมมานรดี  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  เดิมเป็นโรงเรียนอนุบาล มีนายพร  อั่งโสภา เป็นครูสอนอยู่ก่อนตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดนิมมานรดีเป็นที่เรียน  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 รัฐบาลได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นตามแผนการศึกษาของชาติ ทำการสอนเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2475 มีนักเรียน 139 คน ครู 3 คน และคงอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนอีกเช่นเดิม ต่อมามีนักเรียนมากขึ้น สถานที่เดิมคับแคบ ต้องอาศัยศาลาโรงทึม และโรงลิเกเป็นสถานที่เรียนแต่ก็ยังไม่พอกับจำนวนนักเรียน จำเป็นต้องของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนถาวร ซึ่งขณะนั้นสนามและบริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้ ยังเป็นป่าช้ารกรุงรังคณะกรรมการอำเภอภาษีเจริญได้ขออนุญาตปลูกสร้างโรงเรียน ในที่ดินของวัดดังกล่าว  ได้เชิญนายอ้น เศวตนัย นายแย้ม เศวตนัย และขุนเอก เจริญทาง เป็นกรรมการจัดการล้างป่าช้า ขุดศพ ถาง และถมที่ดิน  โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น จนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อย จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๒ สองชั้น มุขยื่นยาว 27 เมตร กว้าง 8 เมตร ขึ้น 1 หลัง สิ้นเงิน 3,770 บาท และใช้ทำการสอนได้เมื่อวันที่23 ตุลาคม 2477 มีนักเรียน 500 คนเศษ   อีกประมาณ 6 ปีต่อมา  จำนวนนักเรียนได้ทวีขึ้นจนถึง 900 คน รัฐบาลจึงได้อนุมัติเงินงบประมาณให้อีก 2,500 บาท สมทบทุนกับของประชาชนที่ได้บริจาคไว้ 1,500 บาท ในการนี้ นายเที่ยง นางเพิ่ม  ทองกำเนิด ได้ให้เงินสมทบมากที่สุด เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๒ สองชั้นมุขในตัว ยาว 33 เมตร กว้าง 9 เมตร ใช้ทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483

About
About